Rozbudowa domu w pytaniach i odpowiedziach

Należy wiedzieć, że od 2015 roku nie potrzebujemy pozwolenia na powiększenie domu.

Dlaczego generalnie wybieramy domy zamiast mieszkań?

Wybieramy domy zamiast mieszkań, między innymi po to, aby cieszyć się przestrzenią. Niestety bywa, że gdy rodzina się powiększa, dom staje się za ciasny. Jeżeli nie możemy lub nie chcemy go sprzedać i poszukać większego, powinniśmy pomyśleć o rozbudowie lub nadbudowie.

Jak powinien wyglądać projekt budowlany?

Musi zostać wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i wpisaną na listę członków samorządu zawodowego. Powinna ona dopasować nowe rozwiązania do istniejącej konstrukcji budynku oraz do planistycznych wymogów gminy. Do opisu technicznego, będącego częścią projektu, należy dołączyć opinię geotechniczną, opisującą warunki gruntowe na działce oraz możliwości posadowienia obiektu, a w razie potrzeby także poszerzoną ekspertyzę techniczną z wynikami badania geotechnicznego. Do projektu musi być też dodana część instalacyjna sporządzona przez uprawnionych do tego projektantów.

Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Jeżeli nasza rozbudowa nie wykracza poza obszar działki i zachowane są przepisowe odległości od granic sąsiednich działek, wówczas pozwolenie na budowę nie jest konieczne. Wystarczy wtedy zgłoszenie budowy w starostwie lub w urzędzie miasta. Ile wynosi ta przepisowa odległość? Nie mniej niż 4 metry, jeśli budynek zwrócony jest ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy i nie mniej niż 3 metry, jeśli do granicy zwrócony jest tzw. ślepą ścianą.

Jakich jeszcze formalności trzeba dopełnić przed rozpoczęciem prac?

Po pierwsze: ustanowić kierownika budowy. Należy to do obowiązków inwestora, ale może go zatrudnić także wykonawca. Po za tym trzeba zarejestrować w starostwie dziennik budowy oraz zawiadomić o terminie rozpoczęcia robót. Informujący o tym dokument także składa się w starostwie.

Dodatkowa uwaga – jeśli gmina ma uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego naszą działkę, wystarczy wówczas zawnioskować o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP. Natomiast jeżeli na naszym terenie nie ma MPZP, musimy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wzory takich wniosków są z reguły udostępniane na gminnych stronach internetowych.